จัดอบรมสร้างองค์ความรู้การผลิตข้าวคุณภาพแบบปราณีต
โครงการกาฬสินธุ์กรีนมาร์เก็ต (Kalasin Green Marke)
17 ส.ค.2564 : นางราตรี ศรีสมัย รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์
มอบหมายเจ้าหน้าที่จัดอบรมสร้างองค์ความรู้การผลิตข้าวคุณภาพแบบปราณีต
โครงการกาฬสินธุ์กรีนมาร์เก็ต (Kalasin Green Market) ครั้งที่ 5
ณ ศาลาตลาดชุมชน หมู่ 2 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
 
ประชุมเจ้าหน้าที่วางแผนปฏิบัติงาน
13 ส.ค.2564 : นางราตรี ศรีสมัย นวส.ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอ
เมืองกาฬสินธุ์ ประชุมเจ้าหน้าที่หารือวางแผนการปฏิบัติงาน ประจำสัปดาห์
พร้อมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอ
เมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
 
 
ร่วมติดตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ โคก หนอง นา โมเดล
11 ส.ค..2564 : นางราตรี ศรีสมัย นวส.ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอ
เมืองกาฬสินธุ์ ร่วมตรวจติดตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล ณ พื้นที่ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ
นางรัศมี ภูผาสุก หมู่ที่ 6 ตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
 
 
 
ประชุมแปลงใหญ่ โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วย
เกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด
9 ส.ค.2564 : นายศราวุธ ศรีสว่างศ์ นวส.ชำนาญการ ประชุมกลุ่มแปลงใหญ่ไม้ดอก
ไม้ประดับตำบลลำพานเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ
ยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด
ณ ที่ทำการกลุ่ม ฯ หมู่ 10 ตำบลลำพาน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
 
ติดตามงานยุวเกษตรกรในโรงเรียน
6 ส.ค.2564 : นายชัยวัฒน์ วัฒนาวุฒกุล นวส.ปฏิบัติการ ติดตามงานยุวเกษตรกร
ในโรงเรียน ตามโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตสินค้าด้านการเกษตร ปี 2564
และมอบปัจจัยการผลิตให้กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านคำปลาฝาโนนชัย
ณ โรงเรียนบ้านคำปลาฝาโนนชัย หมู่ 7 ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
 
 
    > ข่าวทั้งหมด

กระเป๋าลายหมี่ขอพระราชทานย้อมคราม
สีธรรมชาติ ราคา 499 บาท
สนใจติดต่อสอบถาม : กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนทอผ้าพื้นเมืองบ้านดงน้อย
โทร.0826478712
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
พวงกุญแจดีโน่สินธุ์ จากผ้าฝ้ายเข็นมือ
ย้อมด้วยสีธรรมชาติ ราคา 69 บาท
สนใจติดต่อสอบถาม : กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนทอผ้าพื้นเมืองบ้านดงน้อย
โทร.0826478712
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ผ้าคลุมไหล่ จากผ้าฝ้ายเข็นมือ
ย้อมด้วยสีธรรมชาติ ราคา 350 บาท
สนใจติดต่อสอบถาม : กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนทอผ้าพื้นเมืองบ้านดงน้อย
โทร.0826478712
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

หมูทุบ
ราคา 120 บาท
สนใจติดต่อสอบถาม : กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูป์
เนื้อสัตวบ้านนาจารย์ โทร.0800332622
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
หมูทุบทรงเครื่อง
ราคา 50 บาท
สนใจติดต่อสอบถาม : กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูป์
เนื้อสัตวบ้านนาจารย์ โทร.0800332622
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ขนมทองม้วนบ้านโจด
ราคา 35 บาท
สนใจติดต่อสอบถาม : กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
บ้านโจด โทร.0955212845
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
   
 
จัดซื้อจัดจ้าง
- ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนและรั้วสํานักงานเกษตรอําเภอเมืองกาฬสินธุ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดาวน์โหลดที่นี่)