ดาวน์โหลดแบบคำขอต่อทะเบียน (สวช.03) [Click]

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในวันสำคัญของชาติ
วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วันกองทัพไทย)
18 ม.ค.2565 : นายชัยพิภพ โยธะชัย เกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ นำเจ้าหน้าที่
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน
ปรับภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสวนสาธารณะกุดยางสามัคคี เนื่องใน
วันสำคัญของชาติ วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วันกองทัพไทย)
ณ สวนสาธารณะกุดยางสามัคคี อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
 
เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจประเมินแปลงพันธุ์มันสำปะหลังสะอาด
 
18 ม.ค.2565 : นายชัยพิภพ โยธะชัย เกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ มอบหมายให้
เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ตรวจประเมินแปลงพันธุ์
มันสำปะหลังสะอาด เพื่อสนับสนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรค
ใบด่างมันสำปะหลังแบบครอบคลุมพื้นที่ ณ พื้นที่หมู่ 5,6,7 และ 10 ตำบลขมิ้น
อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
 
จัดอบรมเกษตรกรผู้นำ ครั้งที่ 1
โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
7 ม.ค.2565 : นางนภาพร กงวิเศษ นวส.ชำนาญการ รักษาราชการแทน
เกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์มอบหมายเจ้าหน้าที่จัดอบรมเกษตรกรผู้นำ ครั้งที่ 1
โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2565
ณ ที่ทำการแปลงใหญ่มะม่วงบึงวิชัย หมู่ 6 ตำบลบึงวิชัย อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
 
ประเมินศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน
โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปี 2565
7 ม.ค.2565 : นางนภาพร กองวิเศษ นวส.ชำนาญการ รักษาราชการแทน
เกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ มอบหมายเจ้าหน้าที่ ประเมินศักยภาพและ
จัดทำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน โครงการส่งเสริมและพัฒนา
วิสาหกิจชุมชน ปี 2565 ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักปลอดสารพิษ
บ้านหนองใหญ่ หมู่ 7 ตำบลลำปาว อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
 
จัดประชุมการขับเคลื่อนงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ระดับอำเภอ
โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร ปี 2565
6 ม.ค..2565 : นางนภาพร กองวิเศษ นวส.ชำนาญการ รักษาราชการแทน
เกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดประชุมขับเคลื่อนงาน
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ระดับอำเภอ โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิต
ด้านการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมสำนักงาน
เกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
 
จัดอบรมพัฒนาสักยภาพเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer
ครั้งที่ 2
4 ม.ค.2565 : นายศราวุธ ศรีสว่างศ์ นวส.ชำนาญการ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ
เกษตรกรให้เป็น Smart Farmer ครั้งที่ 2 โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง
ปี งบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
 
    > ข่าวทั้งหมด
ศดปช.One Stop Service ตำบลนาจารย์
 
จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกรต้นแบบ Smart Group Model
 

กระเป๋าลายหมี่ขอพระราชทานย้อมคราม
สีธรรมชาติ ราคา 499 บาท
สนใจติดต่อสอบถาม : กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนทอผ้าพื้นเมืองบ้านดงน้อย
โทร.0826478712
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
พวงกุญแจดีโน่สินธุ์ จากผ้าฝ้ายเข็นมือ
ย้อมด้วยสีธรรมชาติ ราคา 69 บาท
สนใจติดต่อสอบถาม : กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนทอผ้าพื้นเมืองบ้านดงน้อย
โทร.0826478712
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ผ้าคลุมไหล่ จากผ้าฝ้ายเข็นมือ
ย้อมด้วยสีธรรมชาติ ราคา 350 บาท
สนใจติดต่อสอบถาม : กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนทอผ้าพื้นเมืองบ้านดงน้อย
โทร.0826478712
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

หมูทุบ
ราคา 120 บาท
สนใจติดต่อสอบถาม : กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูป์
เนื้อสัตวบ้านนาจารย์ โทร.0800332622
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
หมูทุบทรงเครื่อง
ราคา 50 บาท
สนใจติดต่อสอบถาม : กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูป์
เนื้อสัตวบ้านนาจารย์ โทร.0800332622
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ขนมทองม้วนบ้านโจด
ราคา 35 บาท
สนใจติดต่อสอบถาม : กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
บ้านโจด โทร.0955212845
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
   
 
โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1
ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2564/65 รอบที่ 1 
[งวด1] [งวด2] [งวด3] [งวด4] [งวด5] [งวด6] [งวด7] [งวด8] [งวด9] [งวด10] [งวด11] [งวด12] [งวด13]
โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2564/65
ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2564/65
[งวด1] [งวด2]
 
โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2564/2565
ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2564/2565 
[งวด1]