รับการนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร
ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
17 พ.ค.2565 : นายชัยพิภพ โยธะชัย เกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย
เจ้าหน้าที่รับการนิเทศงานจากสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ผ่าระบบ
ออนไลน์ Google Meet พร้อมรายงานการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มเเม่บ้าน
เกษตรกรทอผ้าพื้นเมืองบ้านดงน้อย ณ ที่ทำการกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านดงน้อย
หมู่ 3 ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
 
ประชุมคณะกรรมการ ก.ช.ภ.อ. เมืองกาฬสินธุ์
กรณีเกิดโรคระบาดสัตว์ (ลัมปี สกิน)
17 พ.ค.2565 : นายชัยพิภพ โยธะชัย เกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ มอบหมายให้
นางนภาพร กองวิเศษ นวส.ชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการ ก.ช.ภ.อ.
เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือ กรณีเกิดโรคระบาดสัตว์ (ลัมปี สกิน)
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ (ชั้น 2) จังหวัดกาฬสินธุ์
 
 
ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2565
 
15 พ.ค.2565 : นายชัยพิภพ โยธะชัย เกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย
เจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมและปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี 2565
ณ วัดป่ากกไม้แดง หมู่ 2 ตำบลเหนือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
 
 
จัดกระบวนการเรียนรู้เกษตรกรผู้นำ โครงการศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2565
15 พ.ค.2565 : นายชัยพิภพ โยธะชัย เกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ มอบหมายให้
เจ้าหน้าที่จัดกระบวนการเรียนรู้เกษตรกรผู้นำ ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2565 พร้อมศึกษาดูงาน
ณ แปลงเรียนรู้ เครือข่าย ศพก.ตำบลหนองกุง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
 
การคัดเลือกกลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน
ตามพระราชดำริฯ
11 พ.ค.2565 : นายชัยพิภพ โยธะชัย เกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ มอบหมายให้
เจ้าหน้าที่พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน
รับการคัดเลือกกลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ตามพระราชดำริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรม
ราชกุมารี ต้นแบบระดับจังหวัด ณ หมู่ 7 ตำบลเชียงเครือ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
 
    > ข่าวทั้งหมด
นำเสนอ ประกวดแปลงใหญ่ระดับจังหวัด "กลุ่มแปลงใหญ่มะม่วงตำบลบึงวิชัย"
 
นำเสนอ ประกวดแม่บ้านเกษตรดีเด่นระดับเขต "กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าพื้นเมืองบ้านดงน้อย"
 
นำเสนอ การประกวดเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด สาขาไร่นาสวนผสม
 
ศดปช.One Stop Service ตำบลนาจารย์
 
จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกรต้นแบบ Smart Group Model
 

กระเป๋าลายหมี่ขอพระราชทานย้อมคราม
สีธรรมชาติ ราคา 499 บาท
สนใจติดต่อสอบถาม : กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนทอผ้าพื้นเมืองบ้านดงน้อย
โทร.0826478712
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
พวงกุญแจดีโน่สินธุ์ จากผ้าฝ้ายเข็นมือ
ย้อมด้วยสีธรรมชาติ ราคา 69 บาท
สนใจติดต่อสอบถาม : กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนทอผ้าพื้นเมืองบ้านดงน้อย
โทร.0826478712
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ผ้าคลุมไหล่ จากผ้าฝ้ายเข็นมือ
ย้อมด้วยสีธรรมชาติ ราคา 350 บาท
สนใจติดต่อสอบถาม : กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนทอผ้าพื้นเมืองบ้านดงน้อย
โทร.0826478712
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

หมูทุบ
ราคา 120 บาท
สนใจติดต่อสอบถาม : กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูป์
เนื้อสัตวบ้านนาจารย์ โทร.0800332622
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
หมูทุบทรงเครื่อง
ราคา 50 บาท
สนใจติดต่อสอบถาม : กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูป์
เนื้อสัตวบ้านนาจารย์ โทร.0800332622
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ขนมทองม้วนบ้านโจด
ราคา 35 บาท
สนใจติดต่อสอบถาม : กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
บ้านโจด โทร.0955212845
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
   

 
ประจำเดือนเมษายน 2565
แมลงวันผลไม้มะม่วง โรคใบด่างมันสำปะหลัง โรคใบจุดตากบในสลัด
     
โรคเหี่ยวในพริก ไรแดงมันสำปะหลัง โรคใบไหม้แผลใหญ่ข้าวโพด
 
ข่าวเตือนการระบาดทั้งหมด>>>
โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1
ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2564/65 รอบที่ 1 
[งวด1] [งวด2] [งวด3] [งวด4] [งวด5] [งวด6] [งวด7] [งวด8] [งวด9] [งวด10] [งวด11] [งวด12] [งวด13] [งวด14]
โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2564/65
ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2564/65
[งวด1] [งวด2]
 
โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2564/2565
ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2564/2565 
[งวด1]